cover facebookkkk.jpg

ทดสอบติดตั้งระบบเทอร์โมสแกน

ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี (สสจ.อุดรธานี)

ทดสอบใช้งานจริงระบบ Video Conference

ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี (สสจ.อุดรธานี)