cover facebookkkk.jpg

ทดสอบติดตั้งระบบเทอร์โมสแกน

ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี (สสจ.อุดรธานี)

สสจ01
สสจ01

สสจ02
สสจ02

สสจ03
สสจ03

สสจ01
สสจ01

1/4

ทดสอบใช้งานจริงระบบ Video Conference

ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี (สสจ.อุดรธานี)

สสจ.อุดร2
สสจ.อุดร2

สสจ.อุดร
สสจ.อุดร

สสจ.อุดร2
สสจ.อุดร2

1/2